เสาร์ 20 ตุลาคม 2561 คือ ' วันดี '

ร้านกาแฟเข้าท่าอำเภอปาย 'สาขา ริมน้ำปาย'

เป็นสาขาที่ 3 ของกาแฟเข้าท่า ในตัวอำเภอปาย

สาขานี้ จะเป็นสาขาบริการบนรถโฟล์ค T-3

พิกัดริมน้ำปายหน้ารีสอร์ท " แพรวดาว "

นอกจากนี้ ยังมีสาขา ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน

ทหาร ตำรวจ สภ.ปาย / ด่านแม่ยะ / บึงน้ำ ร.7 พัน 5

 

20 ตุลาคม 2561 คือ " วันดี "

จากประสบการณ์เรื่อง ' กาแฟ ' กว่า 10 ปี More and More

ขอบพระคุณผู้สนับสนุน ขอบพระคุณลูกค้าอันเป็นที่รัก

ขอบพระคุณเบื้องบนฟ้าที่ให้อาชีพ อันเป็นที่รัก และ หวงแหน

ร้านกาแฟเข้าท่าอำเภอปาย mY..." สุขนำ "

กาแฟปาย  Pai Coffee Beans

กว่าเมล็ดสารจะสวยงามขนาดนี้ ใส่ใจเข้าไปใส่พลังเข้าไป

''คุณค่าคุณภาพ''

ก็ตามมา....

ที่มา ที่ไป....

ประสบการณ์....

องค์ความรู้....

ทักษะ....

" พอเพียงเพียงพอแล้วหรือยัง!

"อย่า! ทำตัวเป็นน้ำล้นแก้ว"

"สุขที่ได้ทำทำเพราะสุข"

"อิน สุ่ย ซือ หยวน"

"กินน้ำนึกถึงต้นน้ำ" mY..." สุขนำ "

กิจกรรม เข้าท่า

EVENTS​

เสาร์ 20 ตุลาคม 2561 คือ ' วันดี '

ร้านกาแฟเข้าท่าอำเภอปาย 'สาขา ริมน้ำปาย'

เป็นสาขาที่ 3 ของกาแฟเข้าท่า ในตัวอำเภอปาย สาขานี้ จะเป็นสาขาบริการบนรถโฟล์ค T-3 พิกัดริมน้ำปายหน้ารีสอร์ท "แพรวดาว"

นอกจากนี้ ยังมีสาขา ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทหาร ตำรวจ สภ.ปาย / ด่านแม่ยะ / บึงน้ำ ร.7 พัน 5

 

20 ตุลาคม 2561 คือ " วันดี "

จากประสบการณ์เรื่อง ' กาแฟ ' กว่า 10 ปี More and More ขอบพระคุณผู้สนับสนุน

ขอบพระคุณลูกค้าอันเป็นที่รัก ขอบพระคุณเบื้องบนฟ้าที่ให้อาชีพ อันเป็นที่รัก และ หวงแหน ร้านกาแฟเข้าท่าอำเภอปาย

mY..." สุขนำ "

" วั น ดี " สวัสดี mY friend 

วันนี้ คือ วันพ่อ

วันนี้ คือ วันดี

วันนี้ คือ เสาร์ ๕

วันนี้ ทำบุญบ้าน บอกเจ้าที่ เจ้าทาง

วันนี้ คือ วันเปิดตัว " กาแฟเข้าท่า อ.ปาย "

วันเริ่ม ของร้านกาแฟแบบ " ครบวงจร "ต้นกล้า

ปลูก ส่งเสริม เก็บ ตาก สี เก็บ คั่ว " กาแฟปาย 100 เปอร์เซนต์ "

เริ่มก้าวเดินก้าวแรก กับ แบรนด์ กาแฟเข้าท่า khaothacoffee.com

" เราทำกาแฟกินเอง ไม่ดี คงไม่กล้าขาย

"จะมีอะไรเพิ่มเติม จะมีอะไรดี โซนที่เพิ่งเปิดใหม่ คือ ????

โปรดติดตาม.......

ฝากเนื้อ ฝากตัว ฝากใจ ฝากกาแฟไทยแท้ปายแท้ ทำจากใจรักแท้ กับประสบการณ์ ร่วมสิบปีกับการลองผิดลองถูก วันนี้เราพร้อมแล้ว

" วั น ดี " สวัสดี mY friend 

วันนี้ คือ วันพ่อ

วันนี้ คือ วันดี

วันนี้ คือ เสาร์ ๕

วันนี้ ทำบุญบ้าน บอกเจ้าที่ เจ้าทาง

วันนี้ คือ วันเปิดตัว " กาแฟเข้าท่า อ.ปาย "

วันเริ่ม ของร้านกาแฟแบบ " ครบวงจร "ต้นกล้า ปลูก ส่งเสริม เก็บ ตาก สี เก็บ คั่ว " กาแฟปาย 100 เปอร์เซนต์ "

เริ่มก้าวเดินก้าวแรก กับ แบรนด์ กาแฟเข้าท่า khaothacoffee.com " เราทำกาแฟกินเอง ไม่ดี คงไม่กล้าขาย "จะมีอะไรเพิ่มเติม จะมีอะไรดี โซนที่เพิ่งเปิดใหม่ คือ ????

โปรดติดตาม.......

 

ฝากเนื้อ ฝากตัว ฝากใจ ฝากกาแฟไทยแท้ปายแท้ ทำจากใจรักแท้ กับประสบการณ์ ร่วมสิบปีกับการลองผิดลองถูก วันนี้เราพร้อมแล้ว

พันธมิตรพี่น้องคนทำกาแฟบนดอยส่งมาให้ชื่นชม
ดอกของต้นกาแฟ ซึ่งหมายถึงผลผลิตที่ดีของฤดูกาลที่จะมาถึง

 

The brothers and sisters,the coffee makers on the hill,sent them to appreciate. Flowers of coffee trees Which means good productivity of the coming season 
khaothacoffee.com
Coffee bean from Pai 
Pai Maehongson Thailand​

F R O N T I E R F O R E S T S

เ สี ย ง ก้ อ ง ข อ ง บ้ า น ย า ม ช า ย แ ด น

________________________________________________________

เ พ า ะ ก ล้ า บ้ า น ย า ม ช า ย แ ด น

ส า ย พั น ธุ์ ที่ ดี

ส ถ า น ที่ ดี

วิ ธี ก า ร ดี

ส า มั ค คี ดี

เท่ากับเรา " มี ดี "

ผลลัพธ์ที่ได้ " เ ร า มี ก า แ ฟ คุ ณ ภ า พ "

' เ ร า เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ ต้ น ก ล้ า สู่ แ ก้ ว ก า แ ฟ '

_______________________________________________________

อิน สุ่ย ซือ หยวน

กินน้ำนึกถึงต้นน้ำ

ร้ า น ก า แ ฟ เ ข้ า ท่ า อำ เ ภ อ ป า ย

khaothacoffee.com

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

ทุกวัน :  7:00 น.  - 17:00 น.​